מידע כללי ותנאי טיולים

כללי:

 הטיולים המוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן , ועצם הרשמת הנוסע לטיול וגם/או השתתפותו בטיול, מהווה הסכמתו המפורשת לתנאים כדלהלן:

 הנוסע/ים מצהיר וידוע לו/הם שהתנאים והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בינו לבין  חברת "טיולים מעבר לקשת" וגם/או כח מי שיבוא מכוחה והוא יהיה מנוע מלטעון כי אין התנאים והמידע הכללי המפורטים מחייבים אותו בכל הקשור לטיולים או לטיול  שישתתף בהם.

אין חברת "טיולים מעבר לקשת" אחראית על כל מידע שלא יימסר על ידה בכתב ואין הם קשורים בכל מידע וגם/או הבטחות שנתנו בעל פה על ידם וגם/או מטעמה, שלא נתקבל עליו אישור בכתב על ידה.בכל מקרה של חילוקי דעות יחוייבו הוראות אילו.

לא תשמע טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים והמידע הכללי וגם/או כי לא הופנתה שימת ליבו לתנאים ולמידע הכללי קודם הרשמתו לטיול/ים וגם/או לטיול בו החליט להשתתף.

דמי רישום :

עם ההרשמה לטיול המפורט, מחוייב המשתתף  במקדמה בסך 50% לאדם כפי שמופיע בכל דף של תוכנית הטיולים.

המקדמה כוללת גם דמי אפשרות ביטול  בסך של 15% מערך הטיול המוצע, שתאפשר למטייל לבטל את השתתפותו בטיול, מכל סיבה שהיא .

בכל מקרה דמי השתתפות  אלה לא יוחזרו .

יתרת התשלום תתבצע בתחילת יום הטיול הראשון .

ביטולים:

מטייל  אשר ירצה לבטל את הזמנתו, יעשה זאת בכתב בלבד .

תוקף הביטול מותנה באישור חברת "טיולים מעבר לקשת" בכתב בלבד.

דמי אפשרות ביטול לא יוחזרו בכל מקרה .

באחריות המבטל לאשר קבלת הביטול.

אם מועד הביטול חל בפרק זמן של 5 ימי עבודה לפני הטיול לא יוחזר כל סכום שהוא.

אם מועד הביטול חל בפרק זמן של 12 ימי עבודה לפני הטיול יהיה זכאי להחזר של חצי מ-50% דמי הרשמה (למעט דמי אפשרות ביטול).

ימי עבודה – כל אחד מהימים א' ועד ה' שאינו יום טוב או ערב חג.

כל סכום ששולם ואשר זכאי להחזרה יוחזר באותו אופן אשר שולם.

השתתפות בטיול :

חברת "טיולים מעבר לקשת" רשאית לדחות בקשת הרשמה או לבטלה, לגבי כל משתתף על פי שיקול דעת ללא צורך לפרט את הסיבה ו/או לנמק אותה.

במידה ומטייל יפגע במהלך תקין של טיול רשאית חברת "טיולים מעבר לקשת" להפסיק את השתתפותו בטיול ואז יוחזר לנ"ל את החלק היחסי של הסכום ששולם באופן יחסי לימי הטיול ובניכוי הוצאות שנגרמו אם בכלל.

גילאי המשתתפ/ים:

הטיולים פתוחים להרשמה לכל קהל המבקש לקחת חלק פעיל בטיול.

לא תתקבל תלונה/הערה בנושא הנ"ל . אין באפשרותינו לדעת באופן מוחלט התאמת גיל , כישורים ומצב בריאותם של המטיילים.

מחירון:

בכל דף טיול מוצע מחיר למשתתף ,אלא אם נכתב אחרת.

המחיר הוא לאדם בחדר זוגי (בודדים יחלקו בחדר עם משתתף נוסף).

יחיד המעוניין בחדר בודד יחוייב בתוספת מחיר בהתאם לסוג הטיול ומחירו.

המחיר כולל:

העברות – איסוף המטייל ממקום השהות (בית-מלון) אלא אם צויין אחרת ולמעט בטיולי משפחות.

תחבורה והסעות: אוטובוס/מיניבוס/ואן/מיניואן חדישים וממוזגים -על הנוסעים לדעת שישנם לנהגים/מדריכים מגבלות שעות נהיגה ומנוחה זאת תוך דאגה לבטיחות הנוסעים . הטיולים מתוכננים שיתאימו להגבות אלו.

הדרכה וליווי על ידי מדריך דובר עברית/אנגלית.

דמי כניסה לאתרים שפורטו במסלול הטיול.

לינות במלונות/מוטלים ברמת תיירות טובה למשך הטיול.

ארוחות בוקר אמריקאיות.

דמי רישום ואפשרות ביטול.

דמי ת.ש.ר (טיפ) לנותני השרותים לאורך הטיול (להוציא טיפ עבור המדריך / נהג- ייעשה בנפרד).

המחיר אינו כולל:

הוצאות אישיות שונות (טלפונים/כביסות וכדומה).

טיסות (למעט בטיולים בהם הדבר מפורט כחלק מהטיול).

ויזת כניסה לארצות הברית.

ארוחות – צהריים וערב (אלא אם צויין אחרת).

ביטוח : על חברת טיולים מעבר לקשת לא חלה אחריות ביטוחית כלשהיא .

על המשתתף להסדיר ביטוח אישי וביטוח מטען באופן עצמאי .

דמי ת.ש.ר (טיפ) למדריך (יינתן  בנפרד כנהוג  – $5 ליום מכל משתתף).

שינויים במחירים:

המחירים עשויים להשתנות ללא התראה מראש !

תוכנית הטיול:

תוכנית הטיול/ים  יכולה להשתנות בהתאם למספר נתונים :

מספר המשתתפים, אישורים בשטח,  שעות אור, מזג אויר, תקלות מכאניות, חסימות דרכים, סגירת אתרים זמנית  ו/או כל החלטה בשטח שתילקח על ידי המדריך.

חילוקי דעות:

מוסכם ומוצהר במידה ויתגלו חילוקי דעות, או כל מחלוקת סיכסוך ,או תביעה כל שהיא יהיה הדין האמריקאי ובסמכות בית משפט מקומי בעיר לוס אנג'לס.

ביצוע הטיול:

ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי (משתנה בהתאם לטיול).

חברת "טיולים מעבר לקשת" רשאית לבטל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות גם אם אין מספר משתתפים המצדיק את ביצוע הטיול.

במקרה שכזה תוצע למשתתף אפשרות לתאריך חילופי, או תוחזר לו המקדמה ובכך חברת "טיולים מעבר לקשת" תצא חובתה כלפי המשתתף.

נזקים וביטוחים:

על כל משתתף חלה החובה להיות מבוטח בביטוח אישי ורפואי על חשבונו .

להדגיש : אין לחברת "טיולים מעבר לקשת"  אחריות בגין נזקים כגון : גניבה , שוד , אובדן מסמכים ,אלימות , עיכוב או סטייה מהציר המרכזי בשל תנאי הדרך, תנאי מזג אויר וכיוצא מאלה .

המשתתף ראשי וזכאי לפעול במישרין ו/או בעקיפין מול אותו גורם האחראי על הנזק ו/או השינוי.

תחבורה:

התחבורה משתנה בהתאם לסוג הטיול:

בטיולים רגילים – ישמש את המשתתפים רכב מסוג : אוטובוס/מיניבוס/ואן/מיניואן חדיש וממוזג.

בטיולי משפחות –  (משפחות מקומיות) ברכבן הפרטי. המדריך יצטרף לאחד מכלי הרכב של המשתתפים  ובמידת האפשר, יעבור מידי פעם לכלי רכב אחרים .

כל רכב יצוייד במכשיר קשר מטעמה של חברת "טיולים מעבר לקשת".

בטיולי אופנועים-   האופנועים יהיו מחברת השכרה מקומית ובאחריות החברה המשכירה בלבד.

* יש להצטייד בכרטיס אשראי בתוקף ועל שמו של השוכר וזאת לשם קבלת האופנוע ולכיסוי תוספות וחיובים שונים.

* יש להצטייד ברשיון נהיגה מתאים לסוג האופנוע המושכר.

* התשלום להשכרה יהיה ישירות מול חברת ההשכרה ולחברת "טיולים מעבר לקשת" לא יהיה כל צד בעניין.

* על המשכיר לדאוג לביטוח אישי ורפואי מתאים ומושלם .

  מומלץ לרכוש גם את התוספות המוצעות על ידי חברת ההשכרה .

* הרכיבה על האופנוע בהתאם להנחיות המדריך המוביל ובהתאם לחוקי הנהיגה בארצות הברית על כל המשתמע מכך.

פעילות:

חברת "טיולים מעבר לקשת" פעילה כל ימות השנה כולל סופי שבוע  למעט יום הכיפורים , או במידה וכוחות טבע לא יאפשרו קיום טיול כזה או אחר.

מטען אישי:

יפורט בכל דף טיול בהתאם למסלול.

איסוף:

– איסוף המטייל/ים ממקום השהות (בית-מלון ) אלא עם צויין אחרת.

 -טיולי משפחות האיסוף יהיה בהתאם לתוכנית הטיול.

-טיולי אופנועים (מושכרים)  מקום המפגש יהיה במתחם חברת ההשכרה (מידע יימסר לכל משתתף בהתאם) אלא אם יוחלט אחרת .

חל איסור על עישון בחדרי המלונות/מוטלים – כל קנס שיתקבל הלקוח יחוייב בסך 500$.

חובה לאשר השתתפות במשרדי החברה 72 שעות לפני יציאת הטיול ולבצע תאום סופי של נקודת המפגש ושעת האיסוף.

הערה: נכתב בלשון זכר רק לשם הנוחיות.

 

 

דרור עינב – טיולים מעבר לקשת

לראות ולחוות את אמריקה בעברית

818-641-0617

לוס אנג'לס קליפורניה

ארה"ב